Publicado el . Última actualización el

Mi nombre en chino

Nombre en chino

¿Quieres saber como se pronuncia y escribe tu nombre en el idioma chino? ¿Te interesa la Cultura china y China? Nosotros te lo decimos rápidamente gracias al buscador de tu nombre en chino que hemos incorporado en esta sección. Cabe destacar que los nombres en chino que aparecen son la transcripción fonética de tu nombre. Si quieres tener un nombre en chino cien por cien chino tienes que saber que es muy probable que no se corresponda a la transcripción fonética de tu nombre, sino a un nombre en chino. 

Escribe tu nombre y descubre tu nombre en chino

 • Abel阿贝尔Ā bèi ěr
 • Abelardo阿维拉多Ā wéi lā duō
 • Abella阿维利亚Ā wéi lì yà
 • Abian阿维安Ā wéi ān
 • Abraham亚伯拉罕Yà bó lā hǎn
 • Abril阿夫里尔Ā fū lǐ r
 • Adán阿丹Ā dān
 • Adara阿达拉Ā dá lā
 • Adela阿德拉Ā dé lā
 • Adelaida阿德莱达Ā dé lái dá
 • Adelardo阿德拉多Ā dé lā duō
 • Adelina阿德利娜Ā dé lì nà
 • Adolfo阿道弗Ā dào fú
 • Adrian阿德里安Ā dé lǐ ān
 • Adriana阿德里亚娜Ā dé lǐ yà nà
 • Adriano阿德里亚诺Ā dé lǐ yà nuò
 • África阿非利加Ā fēi lì jiā
 • Agapito阿加皮托Ā jiā pí tuō
 • Ágata阿加塔Ā jiā tǎ
 • Agatón阿加顿Ā jiā dùn
 • Agripina阿格利皮娜Ā gé lì pí nà
 • Agueda阿格达Ā gé dá
 • Agustín阿古斯丁Ā gǔ sī dīng
 • Agustina阿古丝蒂娜Ā gǔ sī dì nà
 • Aida艾达Aì dá
 • Aika艾卡Aì kǎ
 • Ailin艾琳Aì lín
 • Aina艾娜Aì nà
 • Ainoa艾诺娅Aì nuò yà
 • Airam艾兰Aì lán
 • Aitana艾塔纳Aì tǎ nà
 • Aitor埃托尔Aī tuō ěr
 • Alaitz阿莱池Ā lái chí
 • Álamo阿拉莫Ā lā mò
 • Alba阿尔瓦Ā rwǎ
 • Albert阿尔贝Ā ěr bèi
 • Alberta阿尔伯塔Ā ěr bó tǎ
 • Alberta阿尔贝塔Ā ěr bèi tǎ
 • Alberto阿尔维托Ā rwéi tuō
 • Alcida阿尔希达Ā ěr xī dá
 • Alcides阿尔西德斯Ā rxī dé sī
 • Aldana阿尔达纳Ā rdá nà
 • Aldo阿尔多Ā rduō
 • Alegría阿莱格里亚Ā lái gé lǐ yà
 • Alejandra亚丽杭德拉Yà lì háng dé lā
 • Alejandro亚历杭德罗Yà lì háng dé luó
 • Alejo阿莱霍Ā lái huò
 • Alex阿列克斯Ā liè kè sī
 • Alex阿雷克斯Ā léi kè sī
 • Alexis阿列克西Ā liè kè xī
 • Alfonso阿方索Ā fāng suǒ
 • Alfredo阿尔弗雷多Ā rfú léi duō
 • Alhondra阿红达Ā hóng dá
 • Alicia艾莉西亚Aì lì xī yà
 • Alida阿里达Ā lǐ dá
 • Alma阿尔马Ā rmǎ
 • Almudena阿拉木德娜Ā lā mù dé nà
 • Alonso阿隆索Ā lóng suǒ
 • Alvaro阿尔瓦洛Ā ěr wǎ luò
 • Amadeo阿马德奥Ā mǎ dé ào
 • Amado阿马多Ā mǎ duō
 • Amador阿马多尔Ā mǎ duō r
 • Amalia阿马丽亚Ā mǎ lì yà
 • Amancio阿曼西奥Ā màn xī ào
 • Amanda阿曼达Ā màn dá
 • Amara阿玛拉Ā mǎ lā
 • Amaranta阿马兰塔Ā mǎ lán tǎ
 • Amata阿马塔Ā mǎ tǎ
 • Amaya阿马亚Ā mǎ yà
 • ÁmbarĀn bar
 • Ambrosio安布罗西奥Ān bù luó xī ào
 • Amelia阿梅丽娅Ā méi lí yà
 • Américo阿梅里科Ā méi lǐ kē
 • Amilcar阿米尔卡Ā mǐ rkǎ
 • Amparo安吧罗Ān baluó
 • Ana安娜Ān nà
 • Anabel安娜佩尔Ān nà pèi r
 • Anahí安娜伊Ān nà yī
 • Analia阿纳莉亚Ā nà lì yà
 • Anastasio安纳斯塔西奥Ān nà sī tǎ xī ào
 • Andrea安德丽娅Ān dé lì yǎ
 • Andréa安德丽娅Ān dé lì yǎ
 • Andrés安德烈斯Ān dé liè sī
 • Ángel安赫尔Ān hèr
 • Angela安吉拉Ān jí lā
 • Ángeles安赫莱斯Ān hè lái sī
 • Angélica安赫利卡Ān hè lì kǎ
 • Angelo安吉洛Ān jí luò
 • Aníbal阿尼瓦尔Ā ní wǎ r
 • Aniceto阿尼塞托Ā ní sài tuō
 • Anisa安妮莎Ān ní shā
 • Anissa安妮莎Ān ní shā
 • Anita安妮塔Ān nī tǎ
 • Anselmo安塞尔莫Ān sài rmò
 • Antígono安蒂戈诺Ān dì gē nuò
 • Anto安托Ān tuō
 • Antonela安托内拉Ān tuō nèi lā
 • Antonia安东尼亚Ān dōng ní yà
 • Antonio安东尼奥Ān dōng ní ào
 • António安东尼奥Ān dōng ní ào
 • Aora奥拉Aò lā
 • Apolinario阿波利纳里奥Ā bō lì nà lǐ ào
 • Apolodoro阿波洛多罗Ā bō luò duō luó
 • Apolonio阿波洛尼奥Ā bō luò ní ào
 • Aquiles阿基莱斯Ā jī lái sī
 • Aquilino阿基利诺Ā jī lì nuò
 • Araceli阿拉塞利Ā lā sāi lì
 • Arancha阿兰查Ā lán chá
 • Arcadio阿卡迪奥Ā kǎ dí ào
 • Ariel亚列Yà liè
 • Aristóbolo阿里斯托沃夫Ā lǐ sī tuō wò fū
 • Aristófanes阿里斯托法内斯Ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī
 • Armando阿曼多Ā màn duō
 • Arnaldo阿纳尔多Ā nà rduō
 • Arnau阿尔瑙Ā ěr nǎo
 • Arreola阿雷奥拉Ā léi ào lā
 • Arriano阿里亚诺Ā lǐ yà nuò
 • Arsenio阿赛尼奥Ā sài ní ào
 • Arturo阿图罗Ā tú luó
 • Ascensión阿松森Ā sōng sēn
 • Asier阿西尔Ā xī ěr
 • Astrid阿斯特丽德Ā sī té lì dé
 • Asturia阿斯图里亚Ā sī tú lǐ yà
 • Atanasia阿塔娜西亚Ā tǎ nà xī yà
 • Atila阿蒂拉Ā dì lā
 • Augusta奥古斯塔Aò gǔ sī tǎ
 • Augusto奥古斯托Aò gǔ sī tuō
 • Aurea奥乐阿Aò lè ā
 • Aureliano奥雷利亚诺Aò léi lì yà nuò
 • Aurelio奥雷利奥Aò léi lì ào
 • Aurora奥罗拉Aò luó lā
 • Axel阿克瑟尔Ā kè sè ěr
 • Ayala阿亚拉Ā yà lā
 • Azahara阿萨阿拉Ā sà ā lā
 • Azucena阿苏塞纳Ā sū sāi nà
 • Azuela阿苏埃拉Ā sū āi lā
 • Azul阿苏了Ā sū le
 • Balbino巴尔维诺Bā rwéi nuò
 • Baldomero巴尔多梅罗Bā rduō méi luó
 • Baltasar巴尔塔萨Bā rtǎ sà
 • Barbara笆笆拉Bā bā lā
 • Bartolomé巴托洛梅Bā tuō luò méi
 • Basilio巴西略Bā xī lüè
 • Batres巴特雷斯Bā tè léi sī
 • Bautista包蒂斯塔Bāo dì sī tǎ
 • Beatriz贝亚特里斯Bèi yà tè lǐ sī
 • Begoña贝戈尼亚Bèi gē ní yà
 • Belén贝莲Bèi lián
 • Belisario贝利萨里奥Bèi lì sà lǐ ào
 • Beltrán贝尔特兰Bèi rtè lán
 • Benavente贝纳文特Bèi nà wén tè
 • Benavides贝纳维德斯Bèi nà wéi dé sī
 • Benedicto贝内迪克托Bèi nèi dí kè tuō
 • Benigno贝尼尼奥Bèi ní ní ào
 • Benita贝妮塔Bèi ní tǎ
 • Benito贝尼托Bèi ní tuō
 • Benjamin本沙明Běn shā míng
 • Benjamin本杰明Běn jié míng
 • Berenguer贝伦克尔Bèi lún kèr
 • Berenice贝伦妮斯Bèi lún ní sī
 • Bérénice贝伦妮斯Bèi lún ní sī
 • Bermudo贝尔穆多Bèi rmù duō
 • Bernabé贝尔纳维Bèi rnà wéi
 • Bernaldo贝纳尔多Bèi nà rduō
 • Bernardina贝纳蒂娜Bèi nà dì nà
 • Bernardino贝纳迪诺Bèi nà dí nuò
 • Bernardo贝尔纳多Bèi rnà duō
 • Berta贝尔塔Bèi rtǎ
 • Betsa贝姹Bèi chà
 • Betsy贝琪Bèi qí
 • Bettina贝蒂娜Bèi dì nà
 • Betzy (Bèi qí
 • Bibiana碧碧安娜Bì bì ān nà
 • Blanca布兰卡Bù lán kǎ
 • Blas布拉斯Bù lā sī
 • Bonifacio博尼法西奥Bó ní fǎ xī ào
 • Boris鲍里斯Bào lǐ sī
 • Borja博尔哈Bó rhā
 • Braulio布劳略Bù láo lüè
 • Bruna布鲁纳Bù lǔ nà
 • Bruno布鲁诺Bù lǔ nuò
 • Buenaventura布埃斯文图拉Bù āi sī wén tú lā
 • Cadena卡德纳Kǎ dé nà
 • Caleb卡雷布Kǎ léi bù
 • Calixto卡利斯托Kǎ lì sī tuō
 • Calvino卡尔维诺Kǎ rwéi nuò
 • Cameron卡梅隆Kǎ méi lóng
 • Cameron卡梅隆Kǎ méi lóng
 • Camila卡米拉Kǎ mǐ lā
 • Camilo卡米洛Kǎ mǐ luò
 • Campo坎波Kǎn bō
 • Candela坎德拉Kǎn dé lā
 • Candelaria坎德拉利亚Kǎn dé lā lì yà
 • Cándido坎迪多Kǎn dí duō
 • Carina卡莉娜Kǎ lì nà
 • Carla卡尔拉Kǎ ěr lā
 • Carles卡雷斯Kǎ léi sī
 • Carlo卡洛Kǎ luò
 • Carlos卡洛斯Kǎ luò sī
 • Carlota卡洛塔Kǎ luò tǎ
 • Carmelo卡梅罗Kǎ méi luó
 • Carmen卡门Kǎ mén
 • Carol卡罗尔Kǎ luō er
 • Carola卡洛拉Kǎ luò lā
 • Carolina卡罗利娜Kǎ luó lì nà
 • Casandra卡桑德拉Kǎ sāng dé lā
 • Casiano卡西亚诺Kǎ xī yà nuò
 • Casimiro卡西米罗Kǎ xī mǐ luó
 • Casio卡西奥Kǎ xī ào
 • Caso卡索Kǎ suǒ
 • Cassandra卡桑德拉Kǎ sāng dé lā
 • Catalina卡达利娜Kǎ dá lì nà
 • Catilina卡蒂利娜Kǎ dì lì nà
 • Catón卡顿Kǎ dùn
 • Cayetano卡耶塔诺Kǎ yē tǎ nuò
 • Cecibel瑟茜贝Sè xī bèi
 • Cecilia塞西莉亚Sāi xī lì yà
 • Cécilia瑟西莉娅Sè xī lì yà
 • Cecilio塞西利奥Sāi xī lì ào
 • Ceferino塞费里诺Sài fèi lǐ nuò
 • Celdán塞尔丹Sài rdān
 • Celeste西莱斯特Xī lái sī tè
 • Celestino塞莱斯蒂诺Sāi lái sī dì nuò
 • Celia希莉娅Xī lì yà
 • Célia塞莉娅Sāi lì yà
 • Celina塞丽娜Sāi lì nà
 • Celso塞尔索Sài rsuǒ
 • Cervantes塞万提斯Sāi wàn dī sī
 • Cesar西泽Xī zé
 • César塞萨尔Sāi sà ěr
 • Cesáreo塞萨雷奥Sài sà léi ào
 • Chema切玛Qiē mǎ
 • Chicho池稠Chí chóu
 • Chico奇科Qí kē
 • Chucho丘乔Qiū qiáo
 • Cicerón西塞龙Xī sài lóng
 • Cid熙德Xī dé
 • Cintia辛蒂亚Xīn dì yà
 • Cipriano西普里亚诺Xī pǔ lǐ yà nuò
 • Cirilo西里洛Xī lǐ luò
 • Ciro西罗Xī luó
 • Clara克莱拉Kè lái lā
 • Claudia克劳迪娅Kè láo dí yà
 • Claudio克劳迪噢Kè láo dí ō
 • Clemencia克莱门西亚Kè lái mén xī yà
 • Clemente克莱门特Kè lái mén tè
 • Clotario克洛塔里奥Kè luò tǎ lǐ ào
 • Clotilde克洛蒂尔Kè luò dì er
 • Concepción孔塞普西翁Kǒng sài pǔ xī wēng
 • Concha孔查Kǒng chá
 • Conchi孔奇Kǒng qí
 • Conrado孔拉多Kǒng lā duō
 • Constancia康斯坦西亚Kāng sī tǎn xī yà
 • Constancio康斯坦西奥Kāng sī tǎn xī ào
 • Constantino康斯坦丁诺Kāng sī tǎn dīng nuò
 • Constanza康斯坦札Kāng sī tǎn zhá
 • Consuelo孔苏埃洛Kǒng sū āi luò
 • Coral科拉尔Kē lā r
 • Coralia柯拉莉娅Kē lā lì yà
 • Corina科利纳Kē lì nà
 • Cornelio科尔内略Kēr nèi lüè
 • Cosme科斯梅Kē sī méi
 • Covadonga科瓦东加Kē wǎ dōng jiā
 • Crispín克里斯平Kè lǐ sī píng
 • Cristhian克里斯蒂安Kè lǐ sī dì ān
 • Cristian克里斯蒂安Kè lǐ sī dì ān
 • Cristiano克里斯蒂亚诺Kè lǐ sī dì yà nuò
 • Cristina克里斯蒂娜Kè lǐ sī dì nà
 • Cristino克里斯蒂诺Kè lǐ sī dì nuò
 • Cristo克里斯托Kè lǐ sī tuō
 • Cristóbal克里斯托瓦尔Kè lǐ sī tuō wǎ r
 • Cruz克鲁斯Kè lǔ sī
 • Cueva奎瓦斯Kuí wǎ sī
 • Damaso达马索Dá mǎ suǒ
 • Damian达米安Dá mǐ ān
 • Daniel丹尼尔Dān ní ěr
 • Daniela丹涅拉Dān niè lā
 • Danilo达尼洛Dá ní luò
 • Darío达里奥Dá lǐ ào
 • David大卫Dà wèi
 • Debora德沃拉Dé wò lā
 • Decio德乔Dé qiáo
 • Delfino德尔菲诺Dér fēi nuò
 • Delia黛莉娅Dài lì yà
 • Demetrio德梅特里奥Dé méi tè lǐ ào
 • Demian德米安Dé mǐ ān
 • Demóstenes德莫斯特内斯Dé mò sī tè nèi sī
 • Desiderio德西德里奥Dé xī dé lǐ ào
 • Desire德西雷Dé xī léi
 • Devota德奥塔Dé ào tǎ
 • Diana黛安娜Dài ān nà
 • Diana蒂安娜Dì ān nà
 • Diego迭戈Dié gē
 • Dinio迪尼噢Dí ní ō
 • Díogenes迪奥赫内斯Dí ào hè nèi sī
 • Díomedes迪奥梅德斯Dí ào méi dé sī
 • Dionisia迪奥尼西娅Dí ào ní xī yà
 • Dionisio迪奥尼西奥Dí ào ní xī ào
 • Dolo多洛Duō luò
 • Dolores多洛雷斯Duō luò léi sī
 • Domiciano多米西亚诺Duō mǐ xī yà nuò
 • Domingo多明戈Duō míng gē
 • Dominica多米尼克Duō mǐ ní kè
 • DonTáng
 • Donato多纳托Duō nà tuō
 • Donna唐娜Táng nà
 • Dora多拉Duō lā
 • Dori多利Duō lì
 • Doris多丽丝Duō lí sī
 • Dorotea多罗特阿Duō luó tè ā
 • Edgar埃德加Aī dé jiā
 • Edgardo埃德加多Aī dé jiā duō
 • Edilberto埃迪尔韦托Aī dí rwéi tuō
 • Edmundo埃德孟多Aī dé mèng duō
 • Eduardo埃德华多Aī dé huá duō
 • Edurne诶杜尔内
 • Edwin埃德温Aī dé wēn
 • Efrain埃弗拉因Aī fú lā yīn
 • Eladio埃拉迪奥Aī lā dí ào
 • Elena伊莲娜Yī lián nà
 • Eleuterio埃莱乌特里奥Aī lái wū tè lǐ ào
 • Eliana艾莉安娜Aì lì ān nà
 • Elias埃利亚斯Aī lì yà sī
 • Elida埃利达Aī lì dá
 • Elisa爱丽莎Aì lí shā
 • Elisabeth伊丽莎白Yī lí shā bái
 • Elisenda艾莉森达Aì lì sēn dá
 • Eliseo埃利塞噢Aī lì sāi ō
 • Elóisa埃洛伊萨Aī luò yī sà
 • Eloy埃洛伊Aī luò yī
 • Elsa艾尔莎Aì ěr shā
 • Elson埃尔孙Aī ěr sūn
 • Elvira埃尔维拉Aī rwéi lā
 • Elvis埃尔维斯Aī ěr wéi sī
 • Emanuel埃曼努埃尔Aī màn nǔ āi ěr
 • Emeterio埃梅特里奥Aī méi tè lǐ ào
 • Emilia埃米利亚Aī mǐ lì yà
 • Emiliano埃米利亚诺Aī mǐ lì yà nuò
 • Emilio埃米莉噢Aī mǐ lì ō
 • Emilse埃米尔斯Aī mǐ ěr sī
 • Emma艾玛Aì mǎ
 • Endika恩蒂卡Ēn dì kǎ
 • Eneritz埃内利特Aī nèi lì tè
 • Engracia恩格拉西亚Ēn gé lā xī yà
 • Enrico恩里科Ēn lǐ kē
 • Enrique恩里克Ēn lǐ kè
 • Enriqueta恩里克塔Ēn lǐ kè tǎ
 • Erendira埃伦蒂拉Aī lún dì lā
 • Erick埃里克Aī lǐ kè
 • Erika艾丽卡Aì lí kǎ
 • Ernesto埃内斯托Aī nèi sī tuō
 • Esmeralda埃斯梅拉达Aī sī méi lā dá
 • Esperanza埃斯佩兰萨Aī sī pèi lán sà
 • Estanislao埃斯塔尼斯劳Aī sī tǎ ní sī láo
 • Esteban埃斯特班Aī sī tè bān
 • Estefanía埃斯特法尼亚Aī sī tè fǎ ní yà
 • Estefano埃斯特法诺Aī sī tè fǎ nuò
 • Estela埃斯特拉Aī sī tè lā
 • Ester埃斯特尔Aī sī tèr
 • Esteve埃斯特韦Aī sī tè wéi
 • Estibaliz埃斯蒂帕利Aī sī dì pà lì
 • Estrella埃斯特雷利亚Aī sī tè léi lì yà
 • Euclides欧克利德斯Oū kè lì dé sī
 • Eufemia欧菲米娅Oū fēi mǐ yà
 • Eufemio欧费米奥Oū fèi mǐ ào
 • Eufrasio欧弗拉西奥Oū fú lā xī ào
 • Eufrosina欧弗拉西娜Oū fú lā xī nà
 • Eugenia欧亨尼娅Oū hēng ní yà
 • Eugenio欧亨尼奥Oū hēng ní ào
 • Eulalia欧拉利亚Oū lā lì yà
 • Eulogia欧洛希亚Oū luò xī yà
 • Eulogio欧洛希奥Oū luò xī ào
 • Eusebio欧塞维奥Oū sài wéi ào
 • Eustaquio欧斯塔基奥Oū sī tǎ jī ào
 • Eutimio欧蒂米奥Oū dì mǐ ào
 • Eva伊娃Yī wá
 • Evaristo埃瓦里斯托Aī wǎ lǐ sī tuō
 • Evelyn艾芙琳Aì fú lín
 • Ezequiel埃塞基耶尔Aī sài jī yēr
 • Fabián法维安Fǎ wéi ān
 • Fabiana法碧安娜Fǎ bì ān nà
 • Fabila法维拉Fǎ wéi lā
 • Fabio法比奥Fǎ bǐ ào
 • Fabiola法维奥拉Fǎ wéi ào lā
 • Fabriciano法夫里西亚诺Fǎ fū lǐ xī yà nuò
 • Facundo法昆多Fǎ kūn duō
 • Fatima法蒂玛Fǎ dì mǎ
 • Faustino福斯蒂诺Fú sī dì nuò
 • Fausto福斯托Fú sī tuō
 • Favio法维哦Fǎ wéi ó
 • FeFèi
 • Federica费德丽卡Fèi dé lì kǎ
 • Federico费德里科Fèi dé lǐ kē
 • Fedra费德拉Fèi dé lā
 • Fedro费德罗Fèi dé luó
 • Felicia菲莉西亚Fēi lì xī yà
 • Feliciano费利西亚诺Fèi lì xī yà nuò
 • Felicísimo费利西西莫Fèi lì xī xī mò
 • Felipa费利帕Fèi lì pà
 • Felipe费利佩Fèi lì pèi
 • Felisa费利萨Fèi lì sà
 • Felix费利克斯Fèi lì kè sī
 • Feliz费利茨Fèi lì cí
 • Fermín费尔明Fèi rmíng
 • Fernán费尔南Fèi rnán
 • Fernand费尔囊Fèi ěr náng
 • Fernanda费尔南塔Fèi rnán tǎ
 • Fernando费尔南多Fèi ěr nán duō
 • Ferran费兰Fèi lán
 • Fidel菲德尔Fēi dér
 • Filemón菲莱蒙Fēi lái méng
 • Filiberto菲利维托Fēi lì wéi tuō
 • Filipa菲莉帕Fēi lì pà
 • Filipe菲利佩Fēi lì pèi
 • Filippo菲利波Fēi lì bō
 • Filomena菲洛梅娜Fēi luò méi nà
 • Fiore菲奥雷Fēi ào léi
 • Fiorella菲奥雷垃Fēi ào léi
 • Flavia弗拉维亚Fú lā wéi yà
 • Flaviano弗拉维亚诺Fú lā wéi yà nuò
 • Flavio弗拉维奥Fú lā wéi ào
 • Flor弗落尔Fú luò r
 • Flora弗罗拉Fú luō lā
 • Florencia弗洛伦西亚Fú luò lún xī yà
 • Florencio弗洛伦西奥Fú luò lún xī ào
 • Florentino弗洛伦蒂诺Fú luò lún dì nuò
 • Fortunato福尔图纳托Fú rtú nà tuō
 • Francesca弗朗西斯卡Fú lǎng xī sī kǎ
 • Francisca弗朗西斯卡Fú lǎng xī sī kǎ
 • Francisco弗朗西斯科Fú lǎng xī sī kē
 • Freddy弗雷迪Fú léi dí
 • Fredegunda弗雷德贡达Fú léi dé gòng dá
 • Fredi弗雷蒂Fú léi dì
 • Frida弗里达Fú lǐ dá
 • Frine弗理内Fú lǐ nèi
 • Froila弗罗伊拉Fú luó yī lā
 • Froilan弗罗伊兰Fú luó yī lán
 • Fructuoso弗鲁克托索Fú lǔ kè tuō suǒ
 • Fuente富恩特Fù ēn tè
 • Fulgencio富尔亨西奥Fù rhēng xī ào
 • Gabino加维诺Jiā wéi nuò
 • Gabriel加布里埃尔Jiā bù lǐ āi er
 • Gabriela加布里艾拉Jiā bù lǐ ài lā
 • Gaizka盖兹卡Gài zī kǎ
 • Galeno加莱诺Jiā lái nuò
 • Galo加洛Jiā luò
 • Garcia加西亚Jiā xī yà
 • Gaspar加斯帕尔Jiā sī pà r
 • Gaston卡斯桐Kǎ sī tóng
 • Gaudencio高登西奥Gāo dēng xī ào
 • Gema杰玛Jié mǎ
 • Geminiano赫米尼亚诺Hè mǐ ní yà nuò
 • Gemma杰玛Jié mǎ
 • Genoveva赫诺维瓦Hè nuò wéi wǎ
 • Geofredo赫奥弗雷多Hè ào fú léi duō
 • Georgina乔姬娜Qiáo jī nà
 • Gerardo赫拉尔多Hè lā rduō
 • Germán赫尔曼Hèr màn
 • Gerónimo赫罗尼莫Hè luó ní mò
 • Gerson盖尔孙Gài ěr sūn
 • Gertrudis赫特鲁迪斯Hè tè lǔ dí sī
 • Gervasio赫瓦西奥Hè wǎ xī ào
 • Gil希尔Xī r
 • Gilberto吉尔贝托Jí ěr bèi tuō
 • Gina吉娜Jí nà
 • Ginés希内斯Xī nèi sī
 • Giorgio希奥尔希奥Xī ào rxī ào
 • Giovanni乔瓦尼Qiáo wǎ ní
 • Gisela吉塞拉Jí sāi lā
 • Gisell吉赛尔Jí sài ěr
 • Giselle吉赛尔Jí sài ěr
 • Giuliana朱利阿纳Zhū lì ā nà
 • Gladys格拉蒂丝Gé lā dì sī
 • Gloria格洛丽亚Gé luò lì yà
 • Godofredo戈多弗雷多Gē duō fú léi duō
 • Gomes戈麦斯Gē mài sī
 • Gómez戈梅斯Gē méi sī
 • Gonzalo贡萨罗Gòng sà luó
 • Gorka戈尔卡Gēr kǎ
 • Gracia格拉西亚Gé lā xī yà
 • Gracia格拉西亚Gé lā xī yà
 • Graciano格拉西亚诺Gé lā xī yà nuò
 • Graciela格拉谢拉Gé lā xiè lā
 • Graco格拉科Gé lā kē
 • Gregorio格雷戈里奥Gé léi gē lǐ ào
 • Guadalupe瓜达卢佩Guā dá lú pèi
 • Gualterio瓜尔特里奥Guā rtè lǐ ào
 • Guido吉多Jí duō
 • Guillermina吉列米娜Jí liè mǐ nà
 • Guillermo吉列尔莫Jí lièr mò
 • Guiomar吉奥马尔Jí ào mǎ r
 • Gumersindo古梅辛多Gǔ méi xīn duō
 • Gustavo古斯塔沃Gǔ sī tǎ wò
 • Hector赫克托Hè kè tuō
 • Heriberto埃里韦托Aī lǐ wéi tuō
 • Hernan埃尔南Aī rnán
 • Hilda希尔达Xī rdá
 • Horacio奥拉希奥Aò lā xī ào
 • Ian伊恩Yī ēn
 • Ida伊达Yī dá
 • Idalys伊达丽丝Yī dá lì sī
 • Idoia伊多娅Yī duō yà
 • Ignacio伊格纳西奥Yī gé nà xī ào
 • Igone伊艮Yī gěn
 • Ilana依拉娜Yī lā nà
 • Ildefonso伊尔德丰索Yī rdé fēng suǒ
 • Ileana伊蕾娅娜Yī lěi yà nà
 • Iliana伊里亚娜Yī lǐ yà nà
 • Ilse伊尔瑟Yī rsè
 • Imaine伊曼Yī màn
 • Imanol伊马诺Yī mǎ nuò
 • Imma伊玛Yī mǎ
 • Indalecio因达莱西奥Yīn dá lái xī ào
 • Ines伊内丝Yī nèi sī
 • Inès伊内丝Yī nèi sī
 • Ingrid英格丽Yīng gé lí
 • Inma因马Yīn mǎ
 • Inocencio伊诺森西奥Yī nuò sēn xī ào
 • Inocente伊诺森特Yī nuò sēn tè
 • Iñaki因亚吉Yīn yà jí
 • Iraia意拉亚Yì lā yà
 • Iraide伊拉伊德Yī lā yī dé
 • Irantzu意兰祝Yì lán zhù
 • Irene伊琳娜Yī lín nà
 • Irène伊蕾娜Yī lěi nà
 • Ireneo伊雷内奥Yī léi nèi ào
 • Irigoyen伊里戈延Yī lǐ gē yán
 • Iris埃里斯Aī lǐ sī
 • Irma伊尔玛Yī ěr mǎ
 • Isa伊莎Yī shā
 • Isaac艾萨克Aì sà kè
 • Isaac伊萨克Yī sà kè
 • Isabel伊莎贝尔Yī shā bèi r
 • Isaías伊萨亚斯Yī sà yà sī
 • Isidoro伊西多罗Yī xī duō luó
 • Isidro伊西德罗Yī xī dé luó
 • Ismael意斯梅尔Yì sī méi r
 • Israel伊斯雷尔Yī sī léi r
 • Ítalo意大罗Yì dà luó
 • Itzcóatl依瓷克Yī cí kè
 • Itziar意弛尔Yì chí r
 • Ivan伊万Yī wàn
 • Ivana伊瓦纳Yī wǎ nà
 • Izbeth伊丝贝特Yī sī bèi tè
 • Jacinto哈辛托Hā xīn tuō
 • Jacobo哈科沃Hā kē wò
 • Jade贾德Jiǎ dé
 • Jaime海梅Hǎi méi
 • Janine亚尼内Yà ní nèi
 • Jaume豪梅Háo méi
 • Javi哈韦Hā wéi
 • Javier哈韦尔Hā wéi r
 • Javiera哈韦拉Hā wéi lā
 • Jazmin豪斯民Háo sī mín
 • Jenifer赫尼费尔Hè ní fèi r
 • Jerónimo赫罗尼莫Hè luó ní mò
 • Jesus耶稣Yē sū
 • Jésus耶稣Yē sū
 • Jesusa赫苏萨Hè sū sà
 • Jimena希梅纳Xī méi nà
 • JoanQióng
 • Joanna乔安娜Qiáo ān nà
 • Joao若奥Ruò ào
 • Joaquim若阿金Ruò ā jīn
 • Joaquín华金Huá jīn
 • Jocelyn乔斯林Qiáo sī lín
 • Joel乔尔Qiáo ěr
 • Johan约翰Yuē hàn
 • Johana约翰娜Yāo hàn nà
 • Jonas乔纳斯Qiáo nà sī
 • Jonathan乔纳森Qiáo nà sēn
 • Jonathan乔纳唐Qiáo nà táng
 • Jordi霍尔蒂Huò rdì
 • Jorge豪尔赫Háo rhè
 • José若瑟Ruò sè
 • Josefa何塞法Hé sài fǎ
 • Josefina何塞菲娜Hé sài fēi nà
 • Josué霍苏埃Huò sū āi
 • Josune霍苏内Huò sū nèi
 • Juan胡安Hú ān
 • Juana胡安娜Hú ān nà
 • Juani华尼Huá ní
 • Juanito胡安尼托Hú ān ní tuō
 • Juarez儒亚雷斯Rú yà léi sī
 • Judith朱迪思Zhū dí sī
 • Judith朱迪特Zhū dí tè
 • Julia朱丽娅Zhū lì yǎ
 • Julian朱利安Zhū lì ān
 • Juliano胡利亚诺Hú lì yà nuò
 • Julieta胡列塔Hú liè tǎ
 • Julio胡里奥Hú lǐ ào
 • Junior朱尼奥尔Zhū ní ào ěr
 • Justina贾丝蒂娜Jiǎ sī dì nà
 • Justiniano胡斯蒂尼亚诺Hú sī dì ní yà nuò
 • Justino胡斯蒂诺Hú sī dì nuò
 • Justo胡斯托Hú sī tuō
 • Juvencio胡文西奥Hú wén xī ào
 • Karen凯琳Kǎi lín
 • Karina卡莉娜Kǎ lì nà
 • Karine卡琳Kǎ lín
 • Kata卡塔Kǎ tǎ
 • Katerine卡特琳Kǎ tè lín
 • Katia卡提亚Kǎ tí yà
 • KenKěn
 • Kevin凯文Kǎi wén
 • Kiko奇科Qí kē
 • Klivia克莉维娅Kè lì wéi yà
 • Kurt库尔特Kù ěr té
 • Laia莱芽Lái yá
 • Lali拉力Lā lì
 • Lana拉娜Lā nà
 • Lanna兰娜Lán nà
 • Lara拉哈Lā hā
 • Lara劳拉Láo lā
 • Laura劳拉Láo lā
 • Lautaro劳塔罗Láo tǎ luó
 • Lazaro拉萨罗Lā sà luó
 • Leandra莱昂德拉Lái áng dé lā
 • Leandro莱昂德罗Lái áng dē luō
 • Leidy蕾蒂Lěi dì
 • Leire莱乐Lái lè
 • Lenin列宁Liè níng
 • Léon莱昂Lái áng
 • Leonardo莱昂纳多Lái áng nà duō
 • Leonor莱昂诺尔Lái áng nuò r
 • Leopoldo莱奥波尔多Lái ào bō rduō
 • Leslie莱丝莉Lái sī lì
 • Lesly莱丝莉Lái sī lì
 • Leticia莱蒂西亚Lái dì xī yà
 • Leyla蕾拉Lěi lā
 • Leyre莱乐Lái lè
 • Libardo利巴尔多Lì bā ěr duō
 • Libertad丽波尔达Lì bō rdá
 • Lidia莉迪娅Lì dí yà
 • Lidiana莉迪亚纳Lì dí yà nà
 • Liduvina利杜维纳Lì dù wéi nà
 • Liena列娜Liè nà
 • Lilian利利昂Lì lì áng
 • Liliana莉莉亚娜Lì lì yà nà
 • Lina莉娜Lì nà
 • Linda琳达Lín dá
 • Livia利维亚Lì wéi yà
 • Liya丽雅Lì yǎ
 • Liz丽丝Lì sī
 • Llorenç罗雷Luó léi
 • Loida洛伊达Luò yī dá
 • Lola罗拉Luō lā
 • Lorea罗蕾娅Luó lěi yà
 • Loreley洛乐雷Luò lè léi
 • Lorena洛雷纳Luò léi nà
 • Lorenzo劳伦佐Láo lún zuǒ
 • Loreto洛雷托Luò léi tuō
 • Lourdes洛德斯Luò dé sī
 • Luca卢卡Lú kǎ
 • Lucas卢卡Lú kǎ
 • Lucas卢卡斯Lú kǎ sī
 • Luci卢西Lú xī
 • Lucia露茜娅Lù xī yà
 • Luciana卢西亚娜Lú xī yà nà
 • Luciano卢西亚诺Lú xī yà nuò
 • Lucila卢西拉Lú xī lā
 • Lucrecia琉璃希娅Liú lí xī yà
 • Lucy露西Lù xī
 • Luis路易斯Lù yì sī
 • Luisa路易莎Lù yì shā
 • Luisja路易夏Lù yì xià
 • Lulia露莉娅Lù lì yà
 • Luna璐娜Lù nà
 • Luna璐娜Lù nà
 • Luz卢斯Lú sī
 • Macarena马卡乐娜Mǎ kǎ lè nà
 • Mafalda玛法尔达Mǎ fǎ ěr dá
 • Magali麦格丽Mài gé lí
 • Magaly麦格丽Mài gé lí
 • Magdalena玛格达雷娜Mǎ gé dá léi nà
 • Maia玛雅Mǎ yǎ
 • Maitane麦达内Mài dá nèi
 • Maïté玛伊泰Mǎ yī tài
 • Malena玛蕾娜Mǎ lěi nà
 • Manel马内Mǎ nèi
 • Manuel曼努埃尔Màn nǔ āi ěr
 • Manuela玛努薇拉Mǎ nǔ wēi lā
 • Mar马尔Mǎ r
 • Mara玛拉Mǎ lā
 • Marc马克Mǎ kè
 • Marcela马塞拉Mǎ sāi lā
 • Marcelo马塞洛Mǎ sāi luò
 • Marco马尔寇Mǎ ěr kòu
 • Marcos马科斯Mǎ kē sī
 • Margaret玛格丽特Mǎ gé lí té
 • Margarita马格利塔Mǎ gé lì tǎ
 • Mari马里Mǎ lǐ
 • Maria玛丽亚Mǎ lì yǎ
 • Mariana玛丽安娜Mǎ lì ān nà
 • Mariano玛丽亚诺Mǎ lì yà nuò
 • Maribel马里韦尔Mǎ lǐ wéi r
 • Maricarmen马丽卡门Mǎ lì kǎ mén
 • Maricielo马里谢罗Mǎ lǐ xiè luó
 • Maricruz马里克鲁斯Mǎ lǐ kè lǔ sī
 • Mariela马列拉Mǎ liè lā
 • Marilina马里利纳Mǎ lǐ lì nà
 • Mariluz马里卢斯Mǎ lǐ lú sī
 • Marimar马里马尔Mǎ lǐ mǎ r
 • Marina玛丽娜Mǎ lì nà
 • Mario马里奥Mǎ lǐ ào
 • Mariola玛丽欧拉Mǎ lì ōu lā
 • Marisa玛丽莎Mǎ lí shā
 • Marisol玛丽索Mǎ lì suǒ
 • Maritza马利特萨Mǎ lì tè sà
 • Marlen马莱因Mǎ lái yīn
 • Marta玛尔塔Mǎ ěr tǎ
 • Martin马丁Mǎ dīng
 • Martinez马丁内兹Mǎ dīng nèi zī
 • Matéo马特欧Mǎ tè ōu
 • Matias马蒂亚斯Mǎ dì yà sī
 • Matilde马蒂尔德Mǎ dì rdé
 • Maura毛拉Máo lā
 • Mauricio毛里西噢Máo lǐ xī ō
 • Mauro茂罗Mào luó
 • Maxi马克西Mǎ kè xī
 • Maxima马克西马Mǎ kè xī mǎ
 • Maximiliano马西米利亚诺Mǎ xī mǐ lì yà nuò
 • Mayra迈拉Mài lā
 • Mayte玛伊泰Mǎ yī tài
 • Melba梅尔巴Méi ěr bā
 • Mélina梅莉娜Méi lì nà
 • Melissa梅莉莎Méi lì shā
 • Mercè梅尔塞Méi rsāi
 • Mercedes梅塞德斯Méi sāi dé sī
 • Meri梅丽Méi lì
 • Meritxell梅莉赤尔Méi lì chì èr
 • Micaela米卡俄拉Mǐ kǎ é lā
 • Miguel米高Mǐ gāo
 • Mijal米哈尔Mǐ hā ěr
 • Mijer米捷尔Mǐ jié ěr
 • Miki米吉Mǐ jí
 • Mila米拉Mǐ lā
 • Milagros米拉格罗斯Mǐ lā gé luó sī
 • Miliana米利亚娜Mǐ lì yà nà
 • Millán米兰Mǐ lán
 • Mireia米雷娅Mǐ léi yà
 • Miren米廉Mǐ lián
 • Miriam米里安Mǐ lǐ ān
 • Mirna米尔纳Mǐ rnà
 • Modesto莫德斯托Mò dé sī tuō
 • Moisés莫伊塞斯Mò yī sāi sī
 • Monica莫妮卡Mò nī kǎ
 • Monserrat蒙塞拉特Méng sāi lā tè
 • Montse蒙特塞Méng tè sāi
 • Montserrat蒙特塞拉特Méng tè sāi lā tè
 • Morais莫莱斯Mò lái sī
 • Nacho纳稠Nà chóu
 • Nadia娜迪娅Nà dí yà
 • Nadine娜丁Nà dīng
 • Nadja娜蒂娅Nà dì yà
 • Nahomi纳欧米Nà ōu mǐ
 • Nahuel纳乌艾Nà wū ài
 • Narciso纳西索Nà xī suǒ
 • Naredo纳雷多Nà léi duō
 • Nata娜塔Nà tǎ
 • Natalia娜塔莉娅Nà tǎ lì yà
 • Natividad纳蒂维达德Nà dì wéi dá dé
 • Nayadet娜娅黛特Nà yà dài tè
 • Nazarena纳萨雷纳Nà sà léi nà
 • Neftalí内弗塔莉Nèi fú tǎ lì
 • Nelson尼尔森Ní ěr sēn
 • Nerea内雷亚Nèi léi yà
 • Nestor内斯特Nèi sī tè
 • Neus内务斯Nèi wù sī
 • Nicolas尼克拉Ní kè lā
 • Nicolas尼古拉斯Ní gǔ lā sī
 • Nicole尼科尔Ní kē ěr
 • Nieves涅韦斯Niè wéi sī
 • Nima妮玛Nī mǎ
 • Nitzia妮吉娅Nī jí yà
 • Nivel尼维Ní wéi
 • Noa诺阿Nuò ā
 • Noa诺阿Nuò ā
 • Noelia诺埃利亚Nuò āi lì yà
 • Noemi诺诶米Nuò mǐ
 • Nora诺拉Nuò lā
 • Norberto诺韦尔托Nuò wéi rtuō
 • Norma诺尔玛Nuò rmǎ
 • Nuno努诺Nǔ nuò
 • Nuria纽莉娅Niǔ lì yà
 • Obdulio奥夫杜略Aò fū dù lüè
 • Octaviano奥克塔维亚诺Aò kè tǎ wéi yà nuò
 • Octavio奥克塔维奥Aò kè tǎ wéi ào
 • Odete奥黛特Aò dài té
 • Odón奥东Aò dōng
 • Ofelia奥费莉亚Aò fèi lì yà
 • Olegario奥莱加里奥Aò lái jiā lǐ ào
 • Olga奥尔加Aò ěr jiā
 • Oliverio奥利维里奥Aò lì wéi lǐ ào
 • Omar奥马尔Aò mǎ ěr
 • Ona奥纳Aò nà
 • Onésimo奥内希莫Aò nèi xī mò
 • Onofre奥诺弗雷Aò nuò fú léi
 • Oriol奥里奥尔Aò lǐ ào r
 • Orlanda奥兰达Aò lán dá
 • Orlando奥兰多Aò lán duō
 • Oscar奥斯卡Aò sī kǎ
 • Osmundo奥斯孟多Aò sī mèng duō
 • Osvaldo奥斯瓦尔多Aò sī wǎ rduō
 • Oswaldo奥斯瓦尔多Aò sī wǎ rduō
 • Ovidio奥维迪奥Aò wéi dí ào
 • Pablo帕布罗Pà bù luō
 • Paco帕克Pà kè
 • Pajares帕亚雷斯Pà yà léi sī
 • Paloma帕洛玛Pà luò mǎ
 • Pamela帕米拉Pà mǐ lā
 • Paola宝拉Bǎo lā
 • Patricia帕特里夏Pà té lǐ xià
 • Patrizia帕特里夏Pà té lǐ xià
 • Patxi帕池Pà chí
 • Pau帕务Pà wù
 • Pau帕务Pà wù
 • Paula宝拉Bǎo lā
 • Paulo保罗Bǎo luó
 • Paz帕斯Pà sī
 • Pedro佩德罗Pèi dé luō
 • Pelayo佩拉尤Pèi lā yóu
 • Penelope佩内洛普Pèi nèi luò pǔ
 • Pepe佩佩Pèi pèi
 • Perla佩尔拉Pèi rlā
 • Petra佩德拉Pèi dé lā
 • Philipppa菲莉帕Fēi lì pà
 • Pia皮亚Pí yà
 • Pilar皮拉尔Pí lā r
 • Pinxi萍西Píng xī
 • Pol波尔Bō r
 • Polyana宝莉安娜Bǎo lì ān nà
 • Ponce庞塞Páng sāi
 • Presentacion普雷森塔松Pǔ léi sēn tǎ sōng
 • Prez普雷兹Pǔ léi zī
 • Priscila普里西利亚Pǔ lǐ xī lì yà
 • Priscilla普里西拉Pǔ lǐ xī lā
 • Puri普里Pǔ lǐ
 • Queralt克拉尔特Kè lā rtè
 • Rafa拉福Lā fú
 • Rafael拉斐尔Lā fēi ěr
 • Ramiro拉米罗Lā mǐ luó
 • Ramon拉蒙Lā mēng
 • Ramon哈蒙Hā mēng
 • Raquel拉克尔Lā kèr
 • Raul劳尔Láo r
 • Rebeca丽贝卡Lì bèi kǎ
 • Regina蕾吉娜Lěi jí nà
 • Reinaldo雷纳尔多Léi nà rduō
 • Remedios雷梅蒂噢斯Léi méi dì ō sī
 • Remigio雷米希噢Léi mǐ xī ō
 • Renato雷纳托Léi nà tuō
 • Renzo伦索Lún suǒ
 • Reyes雷耶斯Léi yē sī
 • Ricardo里卡多Lǐ kǎ duō
 • Rigoberto里戈韦托Lǐ gē wéi tuō
 • Roberta罗伯塔Luó bó tǎ
 • Roberto罗伯托Luō bó tuō
 • Robledo罗布雷多Luó bù léi duō
 • Rocio罗希噢Luó xī ō
 • Rodolfo鲁道夫Lǔ dào fū
 • Rodrigo罗德里戈Luó dé lǐ gē
 • Rodriguez罗德里格斯Luó dé lǐ gé sī
 • Rogelio罗赫里噢Luó hè lǐ ō
 • Roger罗杰Luó jié
 • Roman罗曼Luō màn
 • Romina罗密娜Luó mì nà
 • Romina罗米娜Luó mǐ nà
 • Rosa萝莎Luó shā
 • Rosario罗莎里噢Luó shā lǐ ō
 • Rosendo罗森多Luó sēn duō
 • Rosimar罗茜玛尔Luó xī mǎ ěr
 • Roxana罗克莎娜Luó kè shā nà
 • Ruben鲁本Lǔ běn
 • Rubén鲁本Lǔ běn
 • Rufo鲁福Lǔ fú
 • Ruiman鲁伊曼Lǔ yī màn
 • Ruth露丝Lù sī
 • Sabela萨韦拉Sà wéi lā
 • Sabrina萨布丽娜Sà bù lí nà
 • Saima赛玛Sài mǎ
 • Salinas萨利纳斯Sà lì nà sī
 • Salva萨尔瓦Sà rwǎ
 • Salvador萨尔瓦多Sà ěr wǎ duō
 • Samuel萨谬尔Sà mù er
 • Sandra桑德拉Sāng dé lā
 • Santiago圣地亚哥Shèng dì yà gē
 • Santos桑托斯Sāng tuō sī
 • Sara萨哈Sà hā
 • Sara莎拉Shā lā
 • Saray萨莱Sà lái
 • Sasha萨沙Sà shā
 • Saúl索尔Suǒ ěr
 • Sebastian赛巴斯蒂安Sài bā sī dì ān
 • Serafin塞拉芬Sāi lā fēn
 • Sergio塞尔吉奥Sāi ěr jí ào
 • Shakyra莎奇拉Shā qí lā
 • Silvia西尔维亚Xī rwéi yà
 • Silvina西尔维纳Xī rwéi nà
 • Silvio西尔维奥Xī ěr wéi ào
 • Simon西蒙Xī mēng
 • Sofia索菲娅Suǒ fēi yà
 • Sol索尔Suǒ r
 • Soledad索雷达Suǒ léi dá
 • Solel苏蕾Sū lěi
 • Sonia索尼娅Suǒ ní yà
 • Soraya苏拉娅Sū lā yà
 • Sue苏埃Sū āi
 • Susana苏萨娜Sū sà nà
 • Sylvia西尔维娅Xī ěr wéi yà
 • Tácito塔西托Tǎ xī tuō
 • Tadeo塔德奥Tǎ dé ào
 • Tamara塔玛拉Tǎ mǎ lā
 • Tania塔尼娅Tǎ ní yà
 • Tasia塔西娅Tǎ xī yà
 • Tatiana塔提安娜Tǎ tí ān nà
 • Telémaco特莱马科Tè lái mǎ kē
 • Telésforo特莱斯福罗Tè lái sī fú luó
 • Tello特略Tè lüè
 • Telmo特尔莫Tèr mò
 • Temístocles特米斯托克莱斯Tè mǐ sī tuō kè lái sī
 • Tenorio特诺里奥Tè nuò lǐ ào
 • Téo泰欧Tài ōu
 • Teodoro特奥多罗Tè ào duō luó
 • Teodosio特奥多西奥Tè ào duō xī ào
 • Teódulo特奥杜洛Tè ào dù luò
 • Teófilo特奥菲洛Tè ào fēi luò
 • Tere特雷Tè léi
 • Terencio特伦西奥Tè lún xī ào
 • Teresa特丽莎Tè lì shā
 • Tertuliano特图利亚诺Tè tú lì yà nuò
 • Thelma塞尔玛Sāi rmǎ
 • Tiago蒂亚戈Dì yà gē
 • Tibisay缇碧塞Tí bì sāi
 • Tiburcio蒂武西奥Dì wǔ xī ào
 • Ticiano蒂西亚诺Dì xī yà nuò
 • Tico蒂考Dì kǎo
 • Timoteo蒂莫特奥Dì mò tè ào
 • Tirso蒂尔索Dì rsuǒ
 • Tita缇塔Tí tǎ
 • Tito蒂托Dì tuō
 • Tobías托维亚斯Tuō wéi yà sī
 • Tolomeo托洛梅奥Tuō luò méi ào
 • Tomás托马斯Tuō mǎ sī
 • Toni托尼Tuō nī
 • Torcuato托尔夸托Tuō rkuā tuō
 • Toribio托里维奥Tuō lǐ wéi ào
 • Trinidad特里尼达Tè lǐ ní dá
 • Tristan特里斯坦Tè lǐ sī tàn
 • Ulises乌利塞斯Wū lì sài sī
 • Umberto翁贝托Wēng bèi tuō
 • Urbano乌尔瓦诺Wū rwǎ nuò
 • Úrsula耳舒拉Er3 shū lā
 • Valentin瓦伦丁Wǎ lún dīng
 • Valentina巴伦蒂娜Bā lún dì nà
 • Valeria瓦莱里娅Wǎ lái lǐ yà
 • Valeriano巴莱里亚诺Bā lái lǐ yà nuò
 • Valle巴列Bā liè
 • Vanesa瓦内萨Wǎ nèi sà
 • Velasco贝拉斯科Bèi lā sī kē
 • Ventura本图拉Běn tú lā
 • Ventura本图拉Běn tú lā
 • Venustiano贝努斯蒂亚诺Bèi nǔ sī dì yà nuò
 • Veronica维罗尼卡Wéi luō ní kǎ
 • Vianey维亚内Wéi yà nèi
 • Vicente韦森特Wéi sēn té
 • Victor维克多Wéi kè duō
 • Victoria维多利亚Wéi duō lì yà
 • Victorino维多里诺Wéi duō lǐ nuò
 • Vidal比达尔Bǐ dá r
 • Violante比奥兰特Bǐ ào lán tè
 • Violeta菲奥莱塔Fēi ào lái tǎ
 • Virgilio比尔希略Bǐ rxī lüè
 • Virginia维吉尼亚Wéi jí ní yà
 • Viviana比维亚娜Bǐ wéi yà nà
 • Vizcaino比斯凯诺Bǐ sī kǎi nuò
 • Vladimiro弗拉迪米罗Fú lā dí mǐ luó
 • Waldo瓦尔多Wǎ rduō
 • Walter沃尔特Wò ěr tè
 • Walter瓦勒特Wǎ lè tè
 • Wenceslao文策斯劳Wén cè sī láo
 • Wilderg威尔德格Wēi ěr dé gé
 • Xenia泽尼亚Zé ní yà
 • Ximena希梅纳Xī méi nà
 • Yabeling娅贝琳Yà bèi lín
 • Yaiza雅伊萨Yǎ yī sà
 • Yamila亚米拉Yà mǐ lā
 • Yaneth雅内特Yǎ nèi tè
 • Yanina亚尼娜Yà ní nà
 • Yanira雅妮拉Yǎ nī lā
 • Yeray耶赖Yē lài
 • Yesenia亚塞妮娅Yà sāi nī yà
 • Yessica耶斯卡Yē sī kǎ
 • Yokasta尤卡丝塔Yóu kǎ sī tǎ
 • Yolanda约兰达Yuē lán dá
 • Yoli优莉Yōu lì
 • Yovana优瓦娜Yōu wǎ nà
 • Yudith尤蒂特Yóu dì tè
 • Yulieth尤丽叶Yóu lì yè
 • Yvonne伊冯Yī féng
 • Zacarías萨卡里亚斯Sà kǎ lǐ yà sī
 • ZanZán
 • Zenaida塞奈达Sài nài dá
 • Zenón塞农Sài nóng
 • Zoraida索拉伊达Suǒ lā yī dá
 • Zoroastro索罗亚斯特罗Suǒ luó yà sī tè luó
 • Zuñiga苏尼戈Sū ní gē
Compartir en las redes sociales

Back to Top ↑